Najważniejsze staże i konferencje naukowe

2019

28-29.10.2019 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizator: Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Naukowego

27.06.2019 – Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości – Doskonalenie Organizacyjne Uczelni Przyszłości II. Dobre Praktyki we Wdrażaniu Konstytucji dla Nauki”, 13th Intercultural Management Conference, przewodniczący Komitetu Naukowego, prowadzenie Panelu II, organizator: Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk, Kraków

15-17.05.2019 – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego”, organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek Rady Programowej

2018

27.11.2018 – IV Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2018, Leaders in University Management, organizator: PCG Academia, Warszawa, Moderator w II sesji, Członek Komitetu Naukowego

14.11.2018 – III Ogólnopolski Zjazd Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji, organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa, członek Rady Naukowej

18-19.10.2018 – 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XVIII International Social Congress (ISC-2018), Moskwa

20-21.09.2018 – Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Uniwersytetem przyszłości UNIFUT.PL”, organizator: Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, przewodniczący Komitetu Naukowego, prowadzenie panelu 1

24.25-09.2018 – XIV Konferencja z cyklu Sukces w Zarządzaniu Kadrami, organizator: Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zakład Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Naukowej

26-29.09.2018 – konferencja „Total Logistics Management & IT Solutions in Logistics” w Zielonej Górze, członek Komitetu Naukowego

20-21.09.2018 –  International Conference Management And Governance of The University Of The Future, Cracow, Przewodniczący Komitetu Naukowego

2017

05-06.12.2017 – I Sympozjum Naukowe: Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków, organizator: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Naukowego

13-14.11.2017 – III Konferencja i konkurs „Liderzy Zarządzania Uczelnią” – LUMEN 2017, organizator: PCG Academia, panel 5: Fuzje strategiczne uniwersytetów (moderator) oraz panel 10: Aspekty zarządzania sieciową uczelnią: związkiem uczelni oraz uczelnią federacyjną (panelista)

19-20.10.2017 – V Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa Wyższego, organizator: Center for Public Policy Studies – Członek Rady Naukowej

09-13.09.2017 – VII Konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania w Budapeszcie „Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations”, organizator: Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Fundacja Zarządzania Międzynarodowego we współpracy z Corvinus University of Budapest

24.05.2017 – II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Współczesne wyzwania Gerontologii – podejście holistyczne”, organizator: Społeczna Akademia Nauk, Świdnica – Przewodniczący Komitetu Naukowego

24-26.05.2017 – IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pod tytułem „Organizacja w sieci relacji” organizowana przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej – Członek Rady Programowej

18-19.05.2017 – Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development, organizator: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency we współpracy z John Naisbitt University University North Faculty of Management University of Warsaw – Referent

29-30.03.2017 – Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki (ogólnopolska), „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Prowadzący sesji nr 6 – „Zagraniczne akredytacje branżowe – wyzwania czy konieczność, w obliczu dążenia podniesienia jakości oraz porównywalności i rozpoznawalności oferty dydaktycznej polskich uczelni w skali międzynarodowej?”

09.02.2017 – Seminarium 4 – Warszawa, Enhancing Internal Quality Assurance Systems – Erasmus+ Project 2014-2016, EIQAS, „PKA’s updated Criteria System in the light of ESG 2015”, Dissemination Event, Warsaw, organizator: Polska Komisja Akredytacyjna – Referent, Otwieranie sesji

26-27.01.2017 – Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki – „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, organizator: Polska Komisja Akredytacyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2016

14-15.11.2016 – II Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” LUMEN 2016 – prezentacja założeń tzw. Ustawy 2.0 – prowadzenie panelu dyskusyjnego „Zmiany w krajowych procesach akredytacyjnych na tle tendencji międzynarodowych” – Referent

20-21.10.2016 – Konferencja Programowa „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, organizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Rzeszowski, Moderator dyskusji panelowej poświęconej umiędzynarodowieniu w kontekście Ustawy 2.0 – Referent

19-20.10.2016 – Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego”, organizator: Instytut Ekonomiczny Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – Referent

24-25.10.2016 – Konferencja Naukowa Zarządzanie Strategiczne w Teorii i Praktyce – sesja naukowa pt. „Przedsiębiorczy Uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego”, organizator: Katedra Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Referent, Członek Komitetu Organizacyjnego

21-23.09.2016 – Konferencja Naukowa „Sukces Organizacji –  Przejawy i Uwarunkowania”, Konferencja Jubileuszowa M. Czerskiej, B. Nogalskiego, R. Rutki, sesja pt. „Uwarunkowania sukcesu w zarządzaniu uczelniami Wyższymi” – Ł. Sułkowski, R. Seliga – „Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce”, organizator: Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Referent

18-19.09.2016 – XII Konferencja z cyklu Sukces w Zarządzaniu Kadrami – Dylematy Zarządzania Kadrami w Organizacjach Krajowych i Międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne, „Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich uczelniach”, prowadzący sesji „Wybrane wyzwania teoretyczne, badawcze i praktyczne”, „Kulturowe zróżnicowanie w zakresie cech i zachowań przywódczych”, organizator: Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – Referent, Członek Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego

15-17.09.2016 – X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Intercultural Management Congress” oraz  XXII Konferencję Grupy PGV „The European challenges. The Globalized or localized Union? The social, cultural and economic transformations of the EU in the world”, organizator: Społeczna Akademia Nauk Warszawa – Referent, Przewodniczący Komitetu Naukowego

09-13.09.2016 – VI Konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania – „Modern challenges in Management science in Russia and Poland: areas for collaboration and research”, Sankt- Petersburg, „Constructing case studies for case contests and educational purposes”, organizator: Petersburski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Zarządzania Międzynarodowego – Referent

27-30.06 2016 – The International Family Enterprise Resrarch Academy 2016 Annual Conference (IFERA 2016), Narratives in Family Business, Bogota, Colombia – INALDE, Business School – Referent

17-19.05.2016 – VI Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”, organizator: Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, Społeczna Akademia Nauk oraz Universidad de Occidente z Meksyku i Instytut EEDRI – Referent, Przewodniczący Komitetu Naukowego

07-08.04.2016 –  8th International Scientific Conference ENTRE 2016 – “Entrepreneurship and Beyond” –  dedykowana „Advancing Research in Entrepreneurship  in the Global Context”, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centre for Strategic & International Entrepreneurship, KPiL (Department of Entrepreneurship and Innovation) – Referent

06.04.2016 – I Ogólnopolski Zjazd Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji nt. Rozwój badań nad przedsiębiorczością: brikolaż ekonomii i zarządzania – sesja plenarna – „Wyzwania dla przedsiębiorczości jako dyscypliny naukowej” – „O metodach badawczych w przedsiębiorczości”, organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Referent

2015

18.11.2015 – V Międzynarodowa Konferencja  – Zarządzanie – Nowe Perspektywy. Heurystyczne podejście do Innowacyjności, organizator: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – Referent, Członek Komitetu Naukowego

07-08.10.2015 – Konferencja Naukowa – Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu gospodarczego, organizator: Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – Referent, Członek Komitetu Naukowego

1-2.10.2015 – IX Międzynarodowa Konferencja – Intercultural Management. Zarządzanie Międzykulturowe”, Konferencja podzielona na dwie części o odrębnych tematykach – I część – Intercultural Management & Cross-Cultural Communication, 1.10.2015 r. – Łódź, II część – Organizational Culture & Leadership, 2.10.2015 r. – Warszawa, organizator: Clark University, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Referent, Przewodniczący Komitetu Naukowego

10-11.09.2015 – XXI° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Banská Bystrica, „Pour une europe plus forte: rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives“ – Referent, Członek Komitetu Naukowego

05-09.09.2015 – V konferencja zagraniczna dla polskich profesorów  nauk organizacji i zarządzania, „Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Gruzji”, Tbilisi w Gruzji, organizator: Komitet Nauk i Organizacji i Zarządzania PAN, Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacja Zarządzania Międzynarodowego we współpracy z Uniwersytetem Kaukaskim – Referent

30.06.2015-03.07.2015 – The International Family Enterprise Resrarch Academy 2015 Annual Conference (IFERA 2015), Tradition and Innovation in Family Business, Hamburg, Germany, Institute of Family Owned Business – Referent

17-20.06.2015 – Międzynarodowa Konferencja EURAM’15 (European Academy of Management – 15 edycja), „Jak dostrzec mocne i słabe strony biznesu”, organizator: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – Referent

04-07.06.2015 – FERC – Family Enterprise Research Conference, USA, University of Vermont, Burlington, VT – Referent

19-21.05.2015 – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne” – Doświadczenie i Perspektywy Zarządzania, organizator: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI oraz Universidad De Occidente – Referent

15-17.05.2015 – XI Międzynarodowy Kongres MBA – Fundamenty biznesu w turbulentnym otoczeniu, organizator: Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Referent

01.2015 – “Family Enterprise Case Competition”, FECC,  USA, University of Vermont, Burlington – Referent

2014

22-23.09.2014 – Konferencja Naukowa z cyklu Sukces w Zarządzaniu Kadrami – „Różnorodność Kapitału Ludzkiego – Podejścia, metody, narzędzia”, organizator: Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław – Referent

22-23.10.2014 – Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego”, organizator Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – Członek Komitetu Naukowego, Referent

20-21.11.2014 – VIII Międzynarodowa Konferencja  – Zarządzanie Międzykulturowe (Intercultural Management Congress) – organizator: Społeczna Akademia Nauk, Clark University, Warszawa-Łódź – Referent

11-12.09.2014 – XX° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV – La Cohesion Europeenne en Question / Debate on the Current Issue of the European Cohesion, Timisoara, Roumanie – Referent

06-10.09.2014 – IV konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania, „Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Mołdawii”, organizator: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (KNOiZ PAN), Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacja Zarządzania Międzynarodowego we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie, Kiszyniów, Republika Mołdawii – Referent

01-05.08.2014 – 74th Annual Meeting of the “Academy of Management”, The Power of Words, USA, Philadelphia, Pennsylvania – Referent

20-22.05.2014 – IV Konferencja Naukowa – Firmy Rodzinne – Współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, organizator: Katedry zarządzania Społecznej Akademii Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI we współpracy z Universidad De Occidente z Meksyku, Przewodniczący Komitetu Naukowego – Referent

15-16.05.2014 – XXIV edycja dorocznej Konferencji EURASHE – „Qualifications for the Labour Market”, organizator: Yerevan State University, Yerevan State University of Architecture and Construction przy współudziale ormiańskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rady Rektorów Ormiańskich Publicznych Uczelni Wyższych – Referent

9-10.05.2014 – Konferencja Naukowa – Między Poznaniem a Metodą – Dylematy Refleksyjnego Zarządzania, konferencja poświęcona uczczeniu zasług i osoby Pana prof. dr hab. h.c. Witolda Kieżuna, organizator: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Referent

15-17.04.2014 – Qualitative Research in Management and Organization Conference, Subjectivity, Difference and Method, Albuquerque, New Mexico, USA – Referent

2013

2013 – III Konferencja Naukowa – Firmy Rodzinne, organizator: Katedry zarządzania Społecznej Akademii Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI we współpracy z Universidad De Occidente z Meksyku, Przewodniczący Komitetu Naukowego – Referent

2013 – III konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania „Nauki zarządzania w okresie zmian systemowych w RPA i Polsce”, RPA.

2012  – „Wyzwania w naukach o zarządzaniu”, Kazachstan.

2012 – “L’entrepreneur face aux politiques publiques europeennes”, Travaux scientifiques du reseau PGV, Lisbona.

2011

2011 – Konferencja “Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspective of Poland and Spain” Granada, Hiszpania.

2011 – Konferencja “Use inspired research”, Worcester, USA, Clark University.

2008

2008 – Konferencja “Cultures d’etudiantes”, Universite Pierre Mendes (Grenoble, Francja).

2004

05.2004 – staż badawczy – Clark University (Worcester, USA).

09.2004 – Konferencja CEEMAN “Enlargment of the EU and Its Impact on Management Development” – Petersburg, Rosja.

01.2004 – 02.2004 – staż badawczy –  Israel College (Tel-Aviv, Izrael).

2003

04.2003 – Konferencja FEDE “Droit Fondamentaux Educatif en Europe”, Lyon, Francja.

2002

07.2002 – Konferencja Congress of Political Economists “Globalisation, Connections and Diversity”, Lizbona; Portugalia.

04.2002 – Konferencja FEDE “Education et gestion en Europe elargi”, Nicea, Francja.

03.2002 – staż badawczy – Universidad de Alcala (Alcala de Henares, Hiszpania).

2001

12.2001 – staż badawczy – referat: „Corporate Culture – Differentation of Unification?” – Politechnika Lwowska (Lwów, Ukraina).

09.2001 – Konferencja CEEMAN “Going International from Emerging Economy”, Dubrovnik, Chorwacja.

2001-2007 – Inne wyjazdy związane z realizacją badań: Politechnika Lwowska (Ukraina), Clark University (USA), Universidad de Alcala (Hiszpania), University of Derby (Wielka Brytania), Cottbus Univesitat (Niemcy), Universite de Grenoble (Francja).