Doświadczenie dydaktyczne

Studia doktoranckie:

  • Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Politechnika Gdańska Wydział Ekonomii, Społeczna Akademia Nauk, Clark University: „Methodology of Research in Social Sciences”, „Epistemology of Management”, „Metodologia nauk społecznych”, „Metodyka badań w naukach o zarządzaniu”
  • Master of Science in Professional Management, MBA: Clark University: „Intercultural Management”, „Strategic Management”, „Theory of Communication”
  • studia I i II stopnia UJ, SAN, Clark University: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Teoria organizacji”, „Zarządzanie strategiczne”, „Marketing”

 

Recenzent około 20 prac doktorskich:

19.01.2017 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Stefańskiej – „Zarządzanie sukcesją w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych” – napisanej pod kierunkiem  prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

23.01.2017 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szydło – „Kultura narodowa a kultura organizacyjna. Metodologiczne aspekty badania kultur organizacyjnych” – napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Marii Moczydłowskiej, prof. PB

20.12.2016 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Georgini Stefańskiej – „Zarządzanie sukcesją w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Stanisława Krzysztofa Nowosielskiego

20.01.2016 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Rogińskiego – „Dyfuzja otwartego oprogramowania w przedsiębiorstwach informatycznych” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka

30.11.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marii Czajkowskiej – „Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelniach publicznych (na przykładzie uczelni łódzkich)” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Krzysztofa Sikorskiego

29.09.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Macieja Wysockiego – „Kooperencja w zarządzaniu logistycznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Kurasińskiego

29.06.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sady – „Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. h.c. Janusza Teczke

24.06.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Król – „Profil kompetencji interpersonalnych a skuteczne zarządzanie projektami” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Kożuch

14.04.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Łobodzińskiego – „Kluczowe wartości kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Ocena i kształtowanie” – napisanej pod kierunkiem  prof. zw. dr hab. Czesława Zająca

05.11.2014 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Ćwikły – „Realizacja koprodukcji teatralnych jako przykład zarządzania projektami w działalności kulturalnej” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Emila Orzechowskiego

09.10.2014 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Marty Pikos – „Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej na przykładzie urzędów miast” – napisanej pod kierunkiem prof. Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Dominiki Latusek-Jurczak

24.06.2014 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joseph Sukpen – „The influence of culture in the choice of management accounting systems: the case of Ghana and Poland” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Mesjasza

22.02.2012 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Tylek – „Zastosowanie nowych koncepcji zarządzania a sprawność publicznych szpitali” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Kożuch

15.11.2011 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Danuty Szczepaniak – „Kształtowanie się ubezpieczeniowej oferty produktowej na polskim rynku ochrony zdrowia” – napisanej pod kierunkiem dr hab. Romualda Holly

18.04.2011 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ewy Stroińskiej – „Telepraca jako forma zatrudnienia I organizacji pracy” – napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jolanty Ireny Kulpińskiej

01.12.2009 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Justyny Fijałkowskiej – „Finansowe i niefinansowe metody pomiaru oraz prezentacji w sprawozdaniach kapitału intelektualnego” – napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Alicji Anny Jarugi

28.09.2009 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Maik Huttinger – „Determinanty kultury organizacyjnej linii lotniczych w krajach nordyckich i bałtyckich” – napisanej pod kierunkiem dr hab. Czesława Mesjasza

19.09.2007 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Witek-Crabb – „Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w zarządzaniu strategiczny” – napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Stanisława Kalety

20.01.2005 – recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanna Mróz – „Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw” – napisanej pod kierunkiem dr hab. Mieczysława Przybyły

 

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym:

15.09.2014 – „Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect” – autor rozprawy habilitacyjnej – Wojciech Popczyk – Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania; Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa

05.02.2014 – „Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń” – autor rozprawy habilitacyjnej –   Grzegorz Baran – Uniwersytet Jagielloński; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych:

2016 – „Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej” – dr Katarzyna Bartnicka

2014 – „Wartości firm rodzinnych w kontekście zarządzania zmianami, konfliktami i podejmowaniem decyzji” – dr Ewa Więcek-Janka, zlecający Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

Członek komisji habilitacyjnej:

23.03.2017 – postępowanie habilitacyjne dr Krystyny Ireny Leszczewskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

04.02.2016 – postępowanie habilitacyjne dr Bronisława Bombały, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

  • Promotor ponad 170 prac magisterskich i licencjackich.
  • Redaktor naukowy 18 prac zbiorowych.
  • Kierownik seminariów doktoranckich, wykłady z zakresu: zarządzania kadrami oraz marketingu w języku polskim i angielskim.