Moje życie stanowi odzwierciedlenie napięcia pomiędzy duchem apollińskim a dionizyjską naturą. Oświecenie przejawia się racjonalizmem, związanym z wiarą w cywilizacyjną misję nauki (także tak chimerycznej jak nauki o zarządzaniu) oraz w postęp reprezentowany przez rozwój gospodarczy i zimną, doskonalącą logikę biznesu. Efemerydy fenomenalizmu to umiłowanie interakcji, zmienności świata, poznawania ludzi oraz nowych miejsc, ale także bachiczne zainteresowanie zabawą, winem i kulturą kulinarną. Moje życie układa się w kontrapunktach pełnych radości i pasji związanej z pracą zawodową oraz udziału w szczęśliwym życiu rodzinnym i prywatnym. Reprezentacją tej manichejskiej tożsamości jest również łączenie zainteresowań badacza i nauczyciela akademickiego z rolami lidera i menedżera. Moje credo to doskonalenie, twórczość i spełnianie się w życzliwym współdziałaniu.

Jestem profesorem nauk ekonomicznych i humanistycznych. Moje zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Pracuję na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Obecnie zajmuję stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuję się również, od wielu lat, w biznesie. Piastuję funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG. Wcześniej przez ponad 20 lat gromadziłem liczne doświadczenia z pracy menedżerskiej, w zarządach i radach nadzorczych wielu firm polskich oraz międzynarodowych ( “Goplana”, “Nestle”, “Fazer”, “FPL Consultant”, “Polski Len”, “GTL”).

Byłem członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia organizacji pracodawców. W 2016 roku zostałem wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego PKA, odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. Od roku 2008 jestem redaktorem naczelnym kwartalnika „Journal of Intercultural Management’”, a w latach 2004-2011 byłem redaktorem naczelnym kwartalnika „Organizacja i Zarządzanie”. Jestem autorem ponad 300 publikacji oraz kierownikiem, wykonawcą 15 grantów badawczych (w tym finansowanych z Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, MNiSW, UE). W latach 2015-2016 byłem kierownikiem projektu NCN „Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych”. Obecnie kieruję projektem DIALOG „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL)”. Uczestniczę w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM – USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący – Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymałem liczne nagrody: Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.