ŻYCIORYS

Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w naukach o zarządzaniu. Pracuje na stanowisku kierownika katedry w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektora Akademickiego Centrum Rozwoju i programu Clark University w Społecznej Akademii Nauk. Jest członkiem stowarzyszeń akademickich: Academy of Management (AM), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV), a także Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Prezydium PKA). Opublikował ponad 300 publikacji na temat: poznawczych i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu, zarządzania firmami rodzinnymi, kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego oraz zarządzania w sektorze medycznym. Jest autorem 7 monografii w tym: „Ewolucjonizm w naukach o zarządzaniu. Menedżerowie Darwina” (PWE, 2010) oraz „Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń” (Poltext, 2009). Łukasz Sułkowski jest promotorem 7 prac doktorskich obronionych na kilku uczelniach wyższych w Polsce. Pełni funkcję redaktora naczelnego "Journal of Intercultural Management", a także przewodniczy międzynarodowym konferencjom: "Congress of Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe" i „Firmy Rodzinne. Family Business”. Zasiada w radach naukowych oraz pełni funkcję recenzenta w kilkunastu, renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych kilku konferencji, w tym: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu” (Uniwersytet Jagielloński), „Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez UE, KBN i MNiSW. Obecnie kieruje projektami: „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach” oraz „Integrated reporting – new communication model of performance and social responsability as a chalange for polish companies” (Narodowe Centrum Nauki).

STOPNIE NAUKOWE I TYTUŁ NAUKOWY

2009 – profesor nauk ekonomicznych – rozprawa „Epistemologia w naukach o zarządzaniu”, PWE 2005.

2003 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, ekonomii; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – rozprawa „Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych”, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania-Dom Organizatora, Toruń-Łódź 2002.

1999 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, zarządzania; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - dysertacja „Wzory kierowania w organizacjach gospodarczych w Polsce”, Promotor: prof. dr hab. Henryk Jagoda.

1996 – magister socjologii specjalność metodologiczno-badawcza; Uniwersytet Łódzki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2012 – Dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

2011 – 2012 - Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Spraw Publicznych).

2009 – obecnie – Profesor w Katedrze Zarządzania Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Spraw Publicznych).

2004 – 2011 – Prorektor ds. Jakości Kształcenia Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

2003 – obecnie – Kierownik Katedry Marketingu, Profesor SWSPiZ.

1999 – 2003 – Adiunkt; SWSPiZ, Kierownik ds. Marketingu.

1997 – 1999 – Dyrektor ds. Marketigu; FPL Consultant sp. z o.o.

1996 – 1997 – Dyrektor ds. Marketingu; Polski Len sp. z o.o.

1994 – 1996 – Marketing Manager; Goplana SA, Fazer sp. z o.o.


NAGRODY

Nagroda Rektora UJ (publikacja) - 2014

Nagroda Rektora UJ (dorobek) – 2013

Nagroda Rektora UJ (publikacja monografii) – 2013

Nagroda Rektora SAN (dorobek) – 2013

Nagroda „Most Thought Provoking Paper”, Conference RPA, Stellenbosh - 2013

Nagroda Rektora SWSPiZ – 2009

Nagroda Rektora SWSPiZ – 2007

Nagroda Rektora SWSPiZ – 2006

Nagroda Rektora SWSPiZ – 2005

Nagroda Rektora SWSPiZ – 2001

Srebrny Krzyż Zasługi – 2005

PEŁNIONE FUNKCJE

2012 - 2015 – członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2014 – obecnie – członek Polskiej Akademii Umiejętności Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami

2012 – obecnie – Dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

2004 – 2011 – Prorektor ds. Jakości Kształcenia Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

2008 - obecnie - Redaktor Naczelny Kwartalnika „Journal of Intercultural Management”

20012 - obecnie – Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Journal of Contemporary Management”

2010 - obecnie – Członek Rady Naukowej i Editorial Cometee „Journal of Health Policy, Insurence and Management”

2004 – 2011 - Redaktor Naczelny Kwartalnika Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie”

2011-1012 – Kierownik projektu „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach” Uniwersytet Jagielloński

2010-2011 – Kierownik ds. badań w projekcie „Analiza zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej” UE, Ekorys

2009 - 2010 – Ekspert w projekcie badawczym PARP – „Rozwój firm rodzinnych w Polsce”, Pentor, PARP

2004 – 2008 - Koordynator ds. Badań oraz ekspert w 3 projektach Unii Europejskiej: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”, VI Program Ramowy „Advanced Women Participation In Science”, Fundusz Społeczny EQUAL “What Makes the Difference? – Reducing Social and Cultural Barriers in Organizations”

2009 – obecnie – Członek Komitetu Naukowego kwartalnika „Współczesne Zarządzanie”, UJ

2003 – obecnie - Członek Kolegium Wydawniczego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji międzynarodowej „Zarządzanie międzykulturowe”

2000 – 2004 - Sekretarz naukowy konferencji międzynarodowych: „Polityka konkurencyjności w krajach wschodzących rynków” (2000), „Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej” (2001)

2005 – obecnie Dyrektor Programu Clark University Branch Campus

2000 – obecnie - Koordynator programu Sokrates-Erasmus w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

2004 – obecnie – Dyrektor Programu Clark University Branch Campus

2004 - Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. Promocji Multimedialnej

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

Kierownik, koordynator w 12 projektach badawczych (w tym 6 międzynarodowych projektów badawczych)

Wykonawca w 7 projektach naukowo-badawczych

Recenzent czasopism i konferencji: „Academy of Management”, „European Academy of Management”, „Argumenta Oeconomica” (Thomson Reuter), ”Journal of Family Business Management” „Współczesne Zarządzanie” „Organizacja i Kierowanie”, „Fibres & Textiles in Eastern Europe” (Thomson Reuter), „Organizacja i Zarządzanie”

Recenzent ponad 100 opracowań naukowych

Recenzent ponad 40 wniosków o granty badawcze (KBN, MNiI, MNiSW)

Ekspert: NCN, NCBiR, QUALITAS, projekty europejskie

Uczestnik ponad 100 konferencji naukowych

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

Promotor 8 obronionych rozpraw doktorskich (…. – SAN, E. Skibińska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2013, M. Zawadzki – Uniwersytet Jagielloński 2011, A. Marjański – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2007, R. Seliga – SWSPiZ w Łodzi, 2009, M. Turniak - SWSPiZ w Łodzi, M. Chmielecki, J. Łuczak - SWSPiZ w Łodzi 2010)

Promotor 5 prowadzonych prac doktorskich (otwarte przewody doktorskie w UJ, SAN)

Recenzent 9 prac doktorskich – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (S. Pierzchawka, J. Mróz, J. Witek-Crabb, M. Huttinger, J. Fiałkowska, E. Stroińska, A. Tylek, Król)

Promotor ponad 170 prac magisterskich i licencjackich

Redaktor naukowy 15 prac zbiorowych

Kierownik seminariów doktoranckich, wykłady z zakresu: zarządzania kadrami oraz marketingu w języku polskim i angielskim

NAJWAŻNIEJSZE STAŻE I KONFERENCJE ZAGRANICZNE

2015 Family Entreprise Case Competition, USA, University of Vermont, Burlington, VT

2014 Academy of Management, USA, Philadelphia

2014 Qualitative Methods Research, USA, Albuquerque, NM

2014 Scientific Conference on Methods of Inquiery, USA, Philadelphia

2014 Kiszyniów,

2013 Meksyk, Culiacan

2013 RPA

2012 Kazachstan

2012 Lisbona, PGV

2011 – konferencja “Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspective of Poland and Spain” Granada, Hiszpania

2011 – konferencja « Use inspired research » Worcester, USA, Clark University

2008 – konferencja “Cultures d’etudiantes”, Universite Pierre Mendes (Grenoble, Francja)

2004 maj – staż badawczy – Clark University (Worcester, USA)

2004 wrzesień – konferencja CEEMAN “Enlargment of the EU and Its Impact on Management Development” – Petersburg, Rosja

2004 styczeń-luty - staż badawczy – Israel College (Tel-Aviv, Izrael)

2003 kwiecień – konferencja FEDE “Droit Fondamentaux Educatif en Europe”, Lyon, Francja

2002 lipiec – konferencja Congress of Political Economists “Globalisation, Connections and Diversity”, Lizbona; Portugalia

2002 kwiecień – konferencja FEDE “Education et gestion en Europe elargi”, Nicea, Francja

2002 marzec – staż badawczy – Universidad de Alcala (Alcala de Henares, Hiszpania)

2001 grudzień – staż badawczy, referat: „Corporate Culture – Differentation of Unification?” - Politechnika Lwowska (Lwów, Ukraina)

2001 wrzesień – konferencja CEEMAN “Going International from Emerging Economy”, Dubrovnik, Chorwacja

2001-2007 Inne wyjazdy związane z realizacją badań: Politechnika Lwowska (Ukraina), Clark University (USA), Universidad de Alcala (Hiszpania), University of Derby (Wielka Brytania), Cottbus Univesitat (Niemcy), Universite de Grenoble (Francja)


Uczestnictwo w organizacjach zawodowych i sieciach badawczych

Academy of Management, USA

Reseau Pays du Groupe de Vysegrad, Francja, Prezydent: Claude Martin

Business Centre Club, Członek Złotej Loży, Prezydent : Marek Goliszewski

Central and Eastern European Management Association, Prezydent: Danica Prug

Federation des Ecolees Europenes (przedstawiciel SWSPiZ)